Betaalmethoden
Social media

Algemene voorwaarden

Voor het lezen, bewaren en/of printen klik hier: Algemene Voorwaarden

Wanneer bovenstaande link naar de Algemene Voorwaarden niet te openen/lezen is, raden wij u aan de volgende ondersteunende software te downloaden: Adobe Reader

 


 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Jeroen van Beurden Special Products, verder aan te duiden als JVB Special Products, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met JVB Special Products overeengekomen worden.

1.2 Onder "de afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met JVB Special Products een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie JVB Special Products een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien JVB Special Products niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat JVB Special Products het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt JVB Special Products niet, tenzij deze schriftelijk door JVB Special Products zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat JVB Special Products een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van JVB Special Products niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door JVB Special Products gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door JVB Special Products met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Door JVB Special Products verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 JVB Special Products behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat JVB Special Products een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat JVB Special Products met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden JVB Special Products slechts voor zover zij door JVB Special Products schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 JVB Special Products is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk

4.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het  overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer.

4.2 Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door JVB Special Products schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daar aan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door JVB Special Products.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in beginsel in euro's, exclusief btw, administratie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is JVB Special Products gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat JVB Special Products gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan.

 

Artikel 6. Reclames transportproblemen

6.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeldt.

6.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij JVB Special Products. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

6.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.

6.4 Indien en voor zover de reclame door JVB Special Products gegrond wordt bevonden zal JVB Special Products, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van JVB Special Products.

 

Artikel 7. Reclames foutieve leveringen

7.1 Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen.

7.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan JVB Special Products te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van vijf werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

7.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

7.4 Indien en voor zover de reclame door JVB Special Products gegrond wordt bevonden zal JVB Special Products, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

7.5 Retournering van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van JVB Special Products.

7.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van JVB Special Products.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door JVB Special Products aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van JVB Special Products vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

8.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of  (invorderings)-kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

8.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft JVB Special Products, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende  wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.

8.5 Indien JVB Special Products daartoe aanleiding ziet, kan JVB Special Products nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 JVB Special Products behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de afnemer geleverde en nog te leveren zaken voor, totdat afnemer alle vorderingen die JVB Special Products op de afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald, onverminderd de bevoegdheid van JVB Special Products nakoming en/of volledige schadevergoeding van de afnemer te vorderen in of buiten rechte.

9.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van JVB Special Products mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

9.3 De afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JVB Special Products te bewaren.

9.4 JVB Special Products is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De afnemer zal JVB Special Products te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van JVB Special Products.

9.5 Ingeval JVB Special Products een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van JVB Special Products vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

9.6 De afnemer is verplicht JVB Special Products terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 10. Levertijd

10.1 Alle door JVB Special Products genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan JVB Special Products bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient JVB Special Products schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

10.2 Overschrijding van de door JVB Special Products opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

 

Artikel 11. Levering

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn JVB Special Products. JVB Special Products zal hiervoor kosten doorberekenen. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

11.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag JVB Special Products de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is JVB Special Products gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

11.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 12. Transport

12.1 JVB Special Products bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de verzender. JVB Special Products is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover JVB Special Products zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Indien JVB Special Products door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is JVB Special Products gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van JVB Special Products op betaling door de afnemer voor reeds door JVB Special Products verrichtte prestaties, voordat sprake was van de  overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal JVB Special Products alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor JVB Special Products tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor JVB Special Products haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

 

Artikel 14. Garantie

14.1 Behoudens hetgeen in 14.5 is bepaald, garandeert JVB Special Products de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat JVB Special Products naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van JVB Special Products. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van JVB Special Products. Gebreken dienen schriftelijk bij JVB Special Products te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

14.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien de goederen door anderen dan JVB Special Products zijn gewijzigd of worden onderhouden.

14.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door JVB Special Products vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.

14.4 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door JVB Special Products, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is JVB Special Products niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

14.5 Indien de goederen door JVB Special Products van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke  garantievoorwaarden van de toeleverancier. JVB Special Products zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

14.6 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door JVB Special Products in rekening worden gebracht.

14.7 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door JVB Special Products nader op te geven adres.

  

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 JVB Special Products is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van JVB Special Products. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 JVB Special Products is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan JVB Special Products toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door JVB Special Products afgesloten verzekering.

15.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door JVB Special Products geleverde goederen, is JVB Special Products niet aansprakelijk.

15.4 De afnemer vrijwaart JVB Special Products en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door JVB Special Products geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van JVB Special Products en/of door haar ingeschakelde derden.

15.5 De aansprakelijkheid van JVB Special Products uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

 

Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging

16.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. JVB Special Products goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

16.2 JVB Special Products is in de 16.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of

b. enig door de afnemer aan JVB Special Products verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of

c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

16.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

 

Artikel 17. Geheimhouding

17.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

 

Artikel 18. Algemeen

18.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle tussen partijen gesloten  overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van JVB Special Products, tenzij anders is overeengekomen.

19.3 JVB Special Products is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen van Beurden Special Products

 

Adres
Nassaulaan 75, NL-5251 JB Vlijmen
www.JVB-SpecialProducts.nl 
info@JVB-SpecalProducts.nl

 

Algemene Verkoopwaarden
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch, onder nummer 56735987

of aan te vragen bij JVB Special Products.

 

Rekeningnummer
IBAN: NL40.INGB.0006.5189.61

B.T.W. Nummer
NL.1533.652.86.B01

 

Datum
4 februari 2014

Aanmelden voor nieuwsbrief